logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Regulamin
regulamin serwisu | regulamin ogłoszeń | regulamin umieszczania reklam | regulamin sklepu | regulamin zajęć IRR | regulamin kursów IRR | regulamin szkoleń NW | regulamin szkoleń GymstickRegulamin kursu na instruktora/przewodnika Nordic Walking organizowanego przez Fundację Aktywni:


 • Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez Fundację "Aktywni" jest:
  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  2. dokonanie wpłaty we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu,
  3. przesłanie kompletu dokumentów najpóźniej na 4 dni przed terminem rozpoczęcia kursu
  4. przesłanie zgłoszenia w jakiejkolwiek formie / elektronicznej, faxem, pocztą / równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją regulaminu uczestniczenia w kursie
 • Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu opłaty.
 • Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
 • Fundacja "Aktywni" nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 • Fundacja "Aktywni" zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń
  1. gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub
  2. za jego zgodą potraktujemy w/w wpłatę jak opłatę za taki sam kurs odbyty w innym terminie.
 • Fundacja "Aktywni"  ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy zjazdów.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
  1. zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 80% przedpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych,
  2. zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty,
  3. zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie przysługuje
 • Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pod nr tel / fax.: 22/ 839 06 11
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 • Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.
 • Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć, chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wtedy kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
 • Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
 • Termin odbycia kolejnej sesji lub zjazdu przez uczestnika może być w szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika ( jak np. choroba i inne nieszczęśliwe wypadki) przesunięty, o ile  będzie dostępny kurs w takim samym układzie harmonogramu, jednakże  przerwa  nie może być dłuższa niż jeden rok od daty rozpoczęcia kursu.
 • Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
 • Organizator  ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek poinformować maksymalnie na 1 dzień przed terminem zjazdu na stronie internetowej www.aktivpro.pl w zakładce kursy / zakładka dotycząca konkretnego kursu /
 • Organizator  zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie internetowej www.aktivpro.pl / zakładka: kursy / zakładka zmiany / na maksymalnie 14 dni przed wejściem regulaminu w życie.
 • Uczestnicy kursu maja obowiązek przestrzegać regulaminu kursu.
 • Osoba chętna do udziału w kursie przed przybyciem na pierwsze zajęcia podpisuje oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w kursie oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 • Osoba chętna do udziału w kursie podpisuje oświadczenie, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje oraz została zapoznana z zasadami używania sprzętu.
 • Przed rozpoczęciem kursu kandydat na instruktora zostaje zapoznany przez wykwalifikowanego instruktora, posiadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć, z zasadami używania sprzętu.
 • Uczestnicy kursu mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące zmian w regulaminie oraz terminów zjazdów oraz zmian programowych kursu na stronie internetowej www.aktivpro.pl w zakładce Kursy / Szkolenia
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z ich winy
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z powodu siły wyższej

ZASADY PRZEBYWANIA NA SALI SPORTOWEJ
 1. Uczestnicy kursu na salę wchodzą tylko i wyłącznie w stroju oraz obuwiu sportowym.
 2. Uczestnicy obuwie i strój zmieniają w specjalnie do tego wyznaczonych pomieszczeniach.
 3. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii w postaci kolczyków, zegarków, bransolet, pierścionków i innych tego rodzaju rzeczy.
 4. Zabronione jest przychodzenie na kurs po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.
 5. Zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu podczas kursu.
 6. W przypadku naruszenia zakazów z punktów 4 i 5, uczestnik zostaje skreślony z kursu i nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów za kurs.
 7. Sprzęt udostępniony uczestnikom kursu służy tylko i wyłącznie do celów sportowych, wskazanych przez instruktora.
 8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania kursu i materiałów.
 9. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań  postawionych przez prowadzących zajęcia.
 10. Fundacja "Aktywni"  zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika na piśmie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2006r 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1