logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Regulamin
regulamin serwisu | regulamin ogłoszeń | regulamin umieszczania reklam | regulamin sklepu | regulamin zajęć IRR | regulamin kursów IRR | regulamin szkoleń NW | regulamin szkoleń GymstickRegulamin uczestnictwa w zajęciach rekreacji ruchowej organizowanych przez Fundację Aktywni


 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację "Aktywni" jest:
  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  2. dokonanie wpłaty we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć,
  3. dostarczenie kompletu dokumentów najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć
   - oświadczenie o dobrowolnym uczestnictwie i zaświadczenie lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w zajęciach fizycznych,
  4. przesłanie zgłoszenia w jakiejkolwiek formie / elektronicznej, faxem, pocztą / równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w zajęciach oraz akceptacją regulaminu uczestniczenia w nich.
 • Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu opłaty / w przypadku zajęć nieodpłatnych o kolejności decyduje kolejność zgłoszenia.
 • Całkowity koszt uczestnictwa w zajęciach, łącznie z kosztami podróży i hotelu, ponosi uczestnik.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.
 • Fundacja "Aktywni" nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 • Fundacja "Aktywni" zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń, w takim przypadku:
  1. gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub
  2. za jego zgodą potraktujemy w/w wpłatę jak opłatę za takie same zajęcia odbyte w innym terminie.
 • Fundacja "Aktywni" ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy zajęć.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w zajęciach zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
  1. zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć - zwrot 80% przedpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych,
  2. zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć - zwrot 50% przedpłaty,
  3. zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć - zwrot nie przysługuje.
 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia opłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 • Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.
 • Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć, chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami (udokumentowanymi przez uczestnika), takimi jak choroba i inne. Wtedy zajęcia mogą zostać kontynuowane, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
 • Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za zajęcia.
 • Termin odbycia kolejnych zajęć przez uczestnika może być w szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika (jak np. choroba i inne nieszczęśliwe wypadki) przesunięty, o ile będą dostępne zajęcia w takim samym układzie harmonogramu, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok od daty ich rozpoczęcia.
 • Uczestnicy zajęć mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
 • Organizator ma prawo odwołać zajęcia z powodu siły wyższej, o czym ma obowiązek poinformować na stronie internetowej www.aktivpro.pl w zakładce zajęcia/ zakładka dotycząca konkretnych zajęć.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie internetowej www.aktivpro.pl /zakładka: regulamin zajęć/ maksymalnie 14 dni przed wejściem regulaminu w życie.
 • Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegać regulaminu zajęć. Osoba chętna do udziału w zajęciach przed przybyciem na pierwsze zajęcia podpisuje oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 • Osoba chętna do udziału w zajęciach podpisuje oświadczenie, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje, oraz została zapoznana z zasadami używania sprzętu.
 • Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zostaje zapoznany przez wykwalifikowanego instruktora, posiadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć, z zasadami używania sprzętu.
 • Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące zmian w regulaminie oraz terminów zajęć oraz zmian programowych zajęć na stronie internetowej www.aktivpro.pl w zakładce Zajęcia/Kursy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników zajęć z ich winy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników zajęć z powodu siły wyższej.
ZASADY PRZEBYWANIA NA SALI SPORTOWEJ
 1. Uczestnicy zajęć na salę wchodzą tylko i wyłącznie w stroju oraz obuwiu sportowym.
 2. Uczestnicy obuwie i strój zmieniają w specjalnie do tego wyznaczonych pomieszczeniach.
 3. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii w postaci kolczyków, zegarków, bransolet, pierścionków i innych tego rodzaju rzeczy.
 4. Zabronione jest przychodzenie na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.
 5. Zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu podczas zajęć.
 6. W przypadku naruszenia zakazów z punktów 4 i 5, uczestnik zostaje skreślony z zajęć i nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów.
 7. Sprzęt udostępniony uczestnikom zajęć służy tylko i wyłącznie do celów sportowych, wskazanych przez instruktora.
 8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 9. Uczestnicy zajęć mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
 10. Fundacja "Aktywni" zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika na piśmie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2006 r.
Józefów 10.11.2006r. 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1