logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Regulamin
regulamin serwisu | regulamin ogłoszeń | regulamin umieszczania reklam | regulamin sklepu | regulamin zajęć IRR | regulamin kursów IRR | regulamin szkoleń NW | regulamin szkoleń Gymstick
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2005 r.Regulamin korzystania z serwisów aktivpress.pl

Rozpoczęcie korzystania z serwisów internetowych www.aktivpress.pl, www.aktivpro.pl, www.aktivsport.pl, oraz www.aktivgry.pl ["Serwis/Serwisy"], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisów ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy, więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Właścicielem Serwisów oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest AKTYWNI Anna Majerkiewicz-Kępa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieluńskiej 10/14, 01-240 Warszawa, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej Wydziału Handlu i Usług prowadzonej przez Urząd Dzielnicy Wola, Gmina Centrum pod nr : 11791, o adresie elektronicznym www.aktivpress.pl ["Właściciel"]. Właścicielowi przysługuje prawo jednostronnego dokonywania zmian i/lub modyfikacji ninie! jszego regulaminu, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisów i usługobiorcy obowiązani jesteście do zapoznawania się z wprowadzanymi w jego treści zmianami i do ich akceptacji. Niniejszy ["Regulamin"] dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisów, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie linku "Regulamin" znajdującego się w stopce redakcyjnej każdego z Serwisów.

I. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter:

 • informacyjny w zakresie treści udostępnionych na Państwa żądanie (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie) - dotyczy wszystkich stron Serwisu, oraz
 • użytkowy w zakresie oferowanych usług o nazwach:
  • Subskrypcja;
  • Zapytaj specjalistę;
  • Kartki pocztowe;
  • Poczta elektroniczna;
  • Forum i lista przebojów;
  • Czat;
i zwane są dalej łącznie ["Usługami"].

2. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży chyba, że w sposób jednoznaczny zostanie to wskazane w treści informacji zawartej w Serwisie.

3. Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Właściciel jest uprawniony do podjęcia stosownych działań mających na celu eliminację z Serwisu treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

5. Każdemu użytkownikowi, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi i w tym celu udostępni wymagane dane, o których mowa poniżej, zostanie przypisane konto użytkownika ["Konto"]. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie należącego do Was hasła.

6. Umowa o świadczenie Usług o charakterze informacyjnym zostaje zawarta w momencie wpisania przez użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

7. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawarcie umowy o świadczenie Usług o charakterze użytkowym świadczonych przez Właściciela nastąpi po:

 • Prawidłowym wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego ["Formularz rejestracyjny"] danych wskazanych w jego treści oraz podania adresu poczty elektronicznej niezbędnej do korzystania przez Państwa z Usług oraz
 • Zaakceptowaniu przez Państwa treści Regulaminu, oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych, poprzez zaznaczenie pola "Wyrażam zgodę" oraz naciśnięcie przycisku "Akceptuję".
W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług o charakterze użytkowym poprzez załogowanie się na swoim Koncie i dokonanie wyrejestrowania.

8. Wykonanie przez Państwa czynności, o których mowa w pkt 6 i 7 niniejszego rozdziału, stanowi Państwa zgodę na posłużenie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonania Usług.

9. Usługi świadczone przez Właściciela, poza przypadkami wyraźnie określonymi w Regulaminie, są nieodpłatne, a jedynym kosztem, jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

10. Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

11. Korzystanie z Serwisu oraz Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

12. Użytkownikowi Serwisu, zabrania się rozpowszechniania materiałów:

 • Zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
 • Zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 • Zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
 • Naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
 • Zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej.
 • Zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 • Zawierających treści pornograficzne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

13. W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnych regulaminów, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym, oznaczać będzie akceptację przez Państwa tych regulaminów.

II. Zasady korzystania z Usługi "Subskrypcja" i jej zakres.

1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi "Subskrypcja" jest jednoznaczne z zamówieniem przez Państwa Usługi polegającej na przesyłaniu na Państwa adres elektroniczny wszelkich informacji dotyczących Serwisu, w szczególności równoznaczne z zamówieniem usługi przesyłania danych o zmianach w treści Serwisu ["Subskrypcja"].

2. Subskrypcja świadczona będzie na Państwa rzecz w czasookresach określonych przez Właściciela i uzależniona jest m.in. od zmian wprowadzanych w treści Serwisu.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Jakiekolwiek Państwa szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych na Państwa adres elektroniczny wiadomości,
 • Wykorzystanie danych przesłanych na Państwa adres elektroniczny niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie,
 • Niemożliwość przesłania zamówionych materiałów informacyjnych dotyczących treści Serwisu z przyczyn od Właściciela niezależnych;
 • Utratę danych spowodowaną awarią Państwa sprzętu komputerowego,
 • Działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz
 • Inne okoliczności niezależne od Właściciela.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie, z przyczyn od Właściciela nie zależnych.

III. Zasady korzystania z Usługi "Zapytaj specjalistę" i jej zakres.

1. Usługa "Zapytaj specjalistę" polega na zadawaniu przez Państwa za pośrednictwem Internetu pytań specjalistom z zakresu zagadnień związanych z Serwisem, wskazywanym każdorazowo wprost przez Właściciela, oraz udzielanie przez tych specjalistów odpowiedzi na Państwa pytania ["Zapytaj specjalistę"].

2. Świadczenie Usługi Zapytaj specjalistę następuje poprzez wybranie odpowiedniego odsyłacza znajdującego się w Serwisie, wprowadzenie treści Państwa pytania i jego wysłanie do specjalisty poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij". Następnie w okresie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez specjalistę Państwa pytania, specjalista udzieli na nie odpowiedzi w Serwisie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania treści stawianych przez Państwa pytań w ramach Usługi Zapytaj specjalistę w celu ustosunkowania się do skarg dotyczących treści tych pytań oraz podjęcia odpowiednich kroków w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu.

4. Korzystając z Usługi Zapytaj specjalistę, akceptują Państwo, iż Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za: skutki wykorzystywania przez Państwa informacji uzyskanych za pośrednictwem tej Usługi, utrudnienia lub przerwy w korzystaniu z Usługi Zapytaj specjalistę, treść i inną zawartość przekazywanych informacji, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz inne okoliczności niezależne od Właściciela.

5. Całkowitą odpowiedzialność za treść pytań zadawanych w trakcie korzystania z Usługi Zapytaj specjalistę, ponosicie Państwo, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej lub administracyjnej za działania niezgodne z prawem.

6. Właściciel Serwisu ma prawo usunąć Państwa pytanie lub pominąć je przy udzielaniu odpowiedzi na pytania, jeśli:

 • W pytaniu użyto słów powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami i moralnością lub w inny sposób naruszające prawo,
 • Pytania będą niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, Regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej kultury lub etykiety;
 • Postawione przez Państwa pytania będą dotyczyć innej dziedziny wiedzy niż ta na pytania z zakresu, której odpowiedzi udziela specjalista;
 • Udzielenie odpowiedzi wiązałoby się nadmiernymi trudnościami lub kosztami ze strony Właściciela i/lub wykraczałoby poza podstawową wiedzę specjalisty z danej dziedziny wiedzy.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia z ważnej przyczyny funkcjonowania Usługi Zapytaj specjalistę, bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

8. Zastrzegamy możliwość całkowitego zaprzestania udostępniania Państwu korzystania z usługi Zapytaj specjalistę, w przypadku notorycznego wykorzystywania Usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego oraz w sytuacji, gdy korzystanie z Usługi będzie wykorzystywane w innym celu aniżeli zadawanie pytań specjalistom.

9. Korzystając z Usługi Zapytaj specjalistę, potwierdzają Państwo, że:

 • Zadawane przez Państwa pytania nie będą zawierały żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznej prezentacji;
 • Nie istnieje obowiązek publicznej prezentacji zadanego przez Państwa pytania;
 • Dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów zeskanować i usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy mogące pogorszyć jakość lub uszkodzić taki materiał;
 • Wyrazili Państwo zgodę na publiczną prezentację zadanego przez Państwa pytania.

IV. Zasady korzystania z Usługi "Kartki pocztowe" i jej zakres.

1. Usługa "Kartki pocztowe" zwana dalej ["Kartki pocztowe"] polega na umożliwieniu wysłania przez użytkownika informacji o stworzeniu wiadomości na dowolny adres internetowy, jednocześnie zapisanie i udostępnienie tej wiadomości na stronach Serwisu, w sposób ograniczający możliwość odebrania wiadomości przez osoby do tego nieuprawnione.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia z ważnej przyczyny funkcjonowania Usługi Kartki pocztowe, bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

3. Korzystając z Usługi Kartki pocztowe potwierdzacie Państwo, iż zgadzacie się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez Właściciela w celach technicznych, statystycznych, marketingowych, reklamowych oraz innych celach komercyjnych.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych wiadomości;
 • Sposób, w jaki będą wykorzystywane przez Was bezpłatne wiadomości;
 • Treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości;
 • Skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie należącego do Was hasła;
 • Przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Właściciela
 • Wykorzystanie zgromadzonych danych niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie;
 • Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu;
 • Jakiekolwiek inne działania osób trzecich naruszające prawo oraz
 • Inne okoliczności niezależne od Właściciela.

5. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości ponoszą użytkownicy usługi Kartki pocztowe, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej lub administracyjnej za działania niezgodne z prawem.

V. Zasady korzystania z Usługi "Poczty elektronicznej" i jej zakres.

1. Właściciel w ramach Usługi poczty elektronicznej ["Poczta elektroniczna"] udostępnia w Serwisach:

 • Konta bezpłatne z opcją odpłatnej podwyższonej funkcjonalności, oraz
 • Konta komercyjne (wyłącznie odpłatne).

2. Przez Usługę Poczty elektronicznej rozumie się nadanie użytkownikowi indywidualnego, wybranego przez niego, adresu elektronicznego w domenie Serwisu, oraz przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach Serwisu i umożliwienie korzystania z niej w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych.

3. Parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka świadczonych Usług pocztowych oraz sposób ich zamawiania dostępne są na stronach Serwisu. Podstawowa funkcjonalność Konta pocztowego oznaczonego jako bezpłatne może zostać rozszerzona za określoną odpłatnością ["Abonament"] przez skorzystanie przez użytkownika z opcji Poczta Extra. Konta będące w ofercie nie zaznaczone jako bezpłatne są kontami wyłącznie udostępnianymi za odpłatnością.

4. W przypadku skorzystania przez użytkownika z opcji podwyższenia parametrów konta bezpłatnego lub założenia konta komercyjnego, przysługuje mu jednorazowo bezpłatny, 14-dniowy okres próbny, w którym udostępniana będzie usługa o podwyższonych parametrach, zgodnie z formularzem wypełnionym przez użytkownika. W przypadku nie wniesienia odpowiedniej opłaty za Abonament w czasie trwania okresu próbnego lub upływu okresu, za który została wniesiona opłata i stwierdzenia braku opłaty za następny okres zostaną przywrócone podstawowe parametry konta bezpłatnego chyba, że przypadek taki dotyczy konta komercyjnego wtedy konto takie zostanie usunięte.

5. Usługi Poczty elektronicznej skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, przy czym przedsiębiorcy mogą zakładać jedynie konta komercyjne.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia Usługi Poczty elektronicznej wynikające z nieznajomości, bądź z faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

7. Zawarcie umowy, na podstawie, której następuje świadczenie Usług Poczty elektronicznej, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go przez użytkownika. Zatwierdzając Formularz rejestracyjny użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w Formularzu rejestracyjnym danych przez Właściciela w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).W przypadku podawanych danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej Usługi, oraz w Kontach komercyjnych) - użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego nadanego mu na mocy umowy o świadczenie Usług poczty elektronicznej, przez Właściciela, w celu reklamy, badania rynku oraz zach! owań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

8. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, przez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego w Koncie pocztowym, chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez Właściciela Usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji Usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy;

9. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, dokona zapłaty Abonamentu za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie (dotyczy wyłącznie Kont komercyjnych i podwyższenia parametrów Kont bezpłatnych - opcja Extra), zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

10. Użytkownik Serwisu może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w Formularzu rejestracyjnym danych.

11. Zakładając Konto w Serwisie, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych, wysyłanych przez Właściciela w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny nadany mu na podstawie umowy o świadczenie Usługi poczty elektronicznej, a także na konta poczty elektronicznej, na które, w wyniku dokonania stosownych wpisów przez użytkownika Serwisu, przekierowana zostanie korespondencja w wyniku skorzystania z opcji przekierowania poczty.

12. Zgoda, o której mowa powyżej, może być odwołana w każdym czasie, a także wyrażona ponownie, przez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego w Koncie pocztowym.

13. Zakładając bezpłatne Konto pocztowe, użytkownik wyraża zgodę na dodawanie przez Właściciela do korespondencji reklam oraz innych treści o charakterze komercyjnym (doklejanie następuje automatycznie, bez ingerencji w treść i poufność korespondencji).

14. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jego Konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Właściciela. Właściciel może odmówić rejestracji Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.

15. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi poczty elektronicznej następuje na skutek:

 • Pisemnego oświadczenia użytkownika, złożonego przez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego w Koncie pocztowym.
 • Zgłoszenia Właścicielowi żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie Usługi poczty elektronicznej. Usunięcie tych danych przez Właściciela, na wniosek użytkownika, równoważne jest z usunięciem Konta pocztowego tego użytkownika.
 • Jednostronnej decyzji Właściciela, jeżeli:
  • Konto pocztowe nie było używane przez trzy kolejne miesiące (w czasie tym nie zostało dokonane żadne logowanie na Konto),
  • nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  • nazwa Konta pozwala przypuszczać, że innemu użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu;
  • Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem;
  • Właściciel uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności (zwłaszcza o wysyłaniu przez użytkownika niezamówionych informacji handlowych).

16. W przypadku, gdyby użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez Właściciela uznane za niepożądane, Właściciel zawiadomi o tym fakcie użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania Właściciela, Właściciel uzna takie działanie użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu.

17. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie użytkownika Serwisu nie powoduje zwrotu wniesionych przez niego opłat.

18. Płatności i formy rozliczeń (dotyczy odpłatnej opcji Extra oraz kont komercyjnych):

 • Konta komercyjne oraz odpłatna opcja Extra udostępniane są automatycznie, na nieodpłatny okres próbny wynoszący 14 dni, który jest liczony od momentu dokonania prawidłowej rejestracji.
 • Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną Usługę, najpóźniej w terminie 14 dni po upływie nieodpłatnego okresu próbnego. Warunkiem kontynuowania Usługi po okresie próbnym jest potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty abonamentowej. Umowa o świadczenie usług przez Właściciela zostaje zawarta w momencie potwierdzenia dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez Użytkownika.
 • Jeżeli przez okres próbny 14 dni Właściciel nie uzyska potwierdzenia dokonania wpłaty, konto jest automatycznie blokowane na okres kolejnych 14 dni. Jeśli w tym okresie Właściciel uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty Konto jest odblokowywane. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty, po upływie 28 dni od momentu dokonania prawidłowej rejestracji, następuje bezpowrotne usunięcie Konta wraz z całą jego zawartością.
 • Wpłaty na rzecz Właściciela mogą być dokonywane za pomocą:
  • Karty płatniczej,
  • Przelewu bankowego,
  • Przekazu pocztowego,
  • Poprzez wysłanie wiadomości SMS.
 • Ważność płatności dokonanej kartą płatniczą zależna jest od rozliczenia płatności.
 • Okres świadczenia Usług jest zależny od wysokości wniesionej opłaty abonamentowej. Abonament obejmuje okres od momentu dokonania wpłaty przez użytkownika do momentu upływu okresu, na który został wykupiony abonament. W przypadku wniesienia przez użytkownika kolejnej opłaty abonamentowej okres świadczenia Usług jest automatycznie przedłużany o okres, na który został wykupiony kolejny abonament.
 • Właściciel zobowiązuje się do wystawienia użytkownikowi faktury VAT (na życzenie). Oryginał faktury VAT, w terminie 7 dni licząc od daty sprzedaży będzie do odbioru pod adresem: 05-420 Józefów, ul. Leśna 17. Oryginał faktury zostanie wydany po złożeniu na kopii faktury podpisu przez użytkownika. W przypadku otrzymania faxem od użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawienie za zakupione Usługi faktury VAT bez podpisu odbiorcy, Właściciel prześle oryginał faktury pocztą.
 • W każdym przypadku użytkownikowi korzystającemu z kont komercyjnych paragon jest przesyłany pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni, licząc od daty sprzedaży.
 • Na co najmniej 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym upływie okresu wykupionego abonamentu. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament, Właściciel nie uzyska potwierdzenia dokonania kolejnej wpłaty opłaty abonamentowej, w przypadku:
  • Kont komercyjnych - Konto zostanie zablokowane na 14 dni. W momencie otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty Konto zostanie odblokowanie i nastąpi przedłużenie świadczenia Usługi na okres wynikający z wysokości wniesionej opłaty abonamentowej. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty, następuje bezpowrotne usunięcie Konta wraz z całą jego zawartością, a umowa o świadczenie usług przez Właściciela ulega rozwiązaniu.
  • Kont bezpłatnych - Konto z opcją Extra przejdzie w tryb bezpłatny i cofnięte zostaną uprawnienia/przywileje wynikające podwyższonej funkcjonalności opcji Extra.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta przed upływem 14 dniowego okresu próbnego, o ile Konto to zostało stworzone po raz kolejny po jego usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej i jest identyczne jak Konto, które z powodu braku wniesienia opłaty abonamentowej zostało usunięte.
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie użytkownika, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.
 • Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć użytkownika do końca okresu, na który został wykupiony abonament.
 • Wnoszone przez użytkowników opłaty związane są ze świadczeniem Usług przez Właściciela nie uwzględniają kosztów użytkowników związanych np. z uzyskaniem dostępu, do Internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania, czy też konfiguracją oprogramowania.

19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych na Wasze Konto wiadomości;
 • Sposób, w jaki będą wykorzystywane przez Was Konta;
 • Treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym;
 • Skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie należącego do Was hasła;
 • Przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Właściciela
 • Wykorzystanie danych zgromadzonych na Koncie niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie;
 • Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu;
 • Jakiekolwiek inne działania osób trzecich naruszające prawo oraz
 • Inne okoliczności niezależne od Właściciela.

20. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość poczty ponoszą użytkownicy Konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej lub administracyjnej za działania niezgodne z prawem.

21. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Usługi poczty elektronicznej bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania bezpłatnych Kont bez podania przyczyn.

VI. Zasady korzystania z Usługi "forum i listy przebojów" oraz jej zakres.

1. Usługa "Forum i listy przebojów" zwana dalej ["Forum"] polega na umożliwieniu użytkownikom Serwisu wysłania swojej opinii, materiału czy utworu i opublikowanie ich na wybranych stronach Serwisu.

2. Przesłanie przez Was do Serwisu jakiejkolwiek opinii czy materiału, w tym stanowiące utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904), w tym utworu muzycznego, bez względu na to czy utwór ten zostanie zamieszczony w Serwisie czy też nie, jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż :

 • Jesteście wyłącznym twórcą utworu lub macie nieograniczone prawo jego przekazania, a Właściciel może opublikować opinię, materiał czy utwór bezpłatnie;
 • Nie podejmiecie przeciwko Właścicielowi żadnych działań w związku z przekazanym utworem i zwolnicie z odpowiedzialności Właściciela, jeśli osoba trzecia podejmie przeciwko niemu działania w związku z przekazanym przez Was utworem;
 • Inni użytkownicy Serwisu mają prawo korzystać z Waszych utworów zamieszczonych w Serwisie w zakresie osobistego ich użytku, z prawem kopiowania utworów;
 • Właściciel może dokonać weryfikacji treści utworów i w każdym czasie według własnego uznania, może usunąć wszelkie treści przekazane przez Was;
 • W przypadku przekazania przez Was jakichkolwiek utworów Właścicielowi przysługiwać będzie nieograniczone prawo ich modyfikacji w szczególności celem usunięcia wszelkich błędów językowych, ortograficznych jak również wszelkich wulgaryzmów;
 • Właścicielowi przysługuje prawo zamieszczania przesłanych utworów bez podawania imienia i nazwiska ich twórców.

3. Przesyłając opinię czy materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), potwierdzacie Państwo, że:

 • Opinia/materiał/utwór nie będą zawierały żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji;
 • Właściciel nie będzie obowiązany do publikacji opinii/materiałów/utworów;
 • Dołożycie wszelkich starań, aby przed przesłaniem opinii/materiałów/utworów zeskanować i usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy mogące pogorszyć jakość lub uszkodzić takiej opinii/materiału/utworu.

VII. Zasady korzystania z Usługi "Czat" oraz jej zakres.

1. Usługa "czat" zwana dalej ["Czat"] polega na umożliwieniu wymiany wiadomości miedzy użytkownikami Serwisu w szczególności w trybie on-line. Czat jest Usługą, która służy prowadzeniu dyskusji, wymiany poglądów, rozmów ze znajomymi, nawiązywaniu nowych ciekawych znajomości, przyjaźni czy miłości. Czat może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki i dobrych obyczajów. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Czata do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

2. Właściciel zwracając szczególną uwagę na ochronę prywatności użytkowników Serwisu, przestrzega wszystkich użytkowników przed ujawnianiem w ogólnie dostępnym Serwisie Czat wszelkich informacji, w szczególności o charakterze osobistym takich jak adres, numer telefonu, hasła do kont pocztowych lub inne używane hasła, gdyż Właściciel nie odpowiada za treść rozmów przeprowadzanych na Czacie.

VIII. Warunki techniczne.

1. Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować dostępem do sieci Internet oraz właściwym sprzętem komputerowym spełniającym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu.

2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

IX. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.

1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

3. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

4. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego.

5. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela, nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

6. Właściciel, nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

 • Nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
 • Posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
 • Nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

X. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu i Usług jest AKTYWNI Anna Majerkiewicz-Kępa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieluńskiej 10/14, 01-240 Warszawa

2. Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są w celu informacyjnym, handlowym, marketingowym, statystycznym, księgowym oraz w celu badania opinii publicznej.

3. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie.

4. Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.

5. Żądanie usunięcia udostępnionych przez Państwa danych osobowych, bez których nie jest możliwym świadczenie Usługi, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Państwa z Usług.

6. W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług lub ze względu na właściwość Usługi albo wynika z odrębnych ustaw.

XI. Postępowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny: redakcja@aktivpress.pl lub na adres siedziby Właściciela, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

2. W terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku, chyba że Właściciel uzna zgłoszoną reklamację za bezzasadną z jakiejkolwiek przyczyny. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

XII. Prawo właściwe.

1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204).

3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

XIII. Ochrona prywatności.

1. Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

XIV. Informacje o "cookies" i IP.

1. W celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań, Serwis używa cookies.

2. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer WWW na Państwa komputerze, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Cookies, przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki WWW, mogą zostać odczytane nie tylko przez nasz serwer internetowy. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe.

3. Możecie Państwo przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies.

4. Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać z Usług.

5. Cookies są stosowane w szczególności do przechowywania Państwa identyfikatora dostępu do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.

6. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z Państwa dysku, przejmowania Państwa poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji.

7. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.

8. Właściciel zbiera Państwa dane eksploatacyjne informujące o tym, ilu użytkowników korzysta z Serwisu.

9. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do komputera kontaktującego się z Serwisem. Komputery prezentujące Państwu Serwis dokonują automatycznej identyfikacji Państwa komputera z wykorzystaniem adresu IP.

10. Serwis zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kontem weryfikacji, jaki użytkownik odwiedził Serwis chyba, że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

XV. Prawo autorskie.

1. Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana chyba, że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

3. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne nazwy firmowe lub znaki towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1