logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Regulamin
regulamin serwisu | regulamin ogłoszeń | regulamin umieszczania reklam | regulamin sklepu | regulamin zajęć IRR | regulamin kursów IRR | regulamin szkoleń NW | regulamin szkoleń GymstickRegulamin publikacji ogłoszeń zamieszczanych w portalu www.aktivpress.pl

§ 1

Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

"Regulamin" - Regulamin publikacji ogłoszeń zamieszczanych w portalu www.aktivpress.pl

"Regulamin Ogólny"- Regulamin Ogólny realizowania usług przez portal www.aktivpress.pl

AKTYWNI AMK - oznacza firmę AKTYWNI Anna Majerkiewicz-Kępa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieluńskiej 10/14, 01-240 Warszawa, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej Wydziału Handlu i Usług prowadzonej przez Urząd Dzielnicy Wola, Gmina Centrum pod nr : 11791 - właściciela portalu www.aktivpress.pl.

"Ogłoszeniodawca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie Ogłoszenia w portalu www.aktivpress.pl

"Ogłoszenie" - ogłoszenie w postaci tekstu lub tekstu i grafiki (w postaci słowno-graficznej), bądź samej grafiki zamówione przez Ogłoszeniodawcę na stronie portalu www.aktivpress.pl, które może być publikowane w formie: pokazanej w przeglądarce.

"Portal www.aktivpress.pl" - serwis internetowy zawierający Ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://www.aktivpress.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, oraz każdym, który go zastąpi;

§ 2
1. Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie przez AKTYWNI AMK Ogłoszeń w portalu www.aktivpress.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin, Regulamin Ogólny oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Publikacji w portalu www.aktivpress.pl podlegają Ogłoszenia zgłoszone przez Ogłoszeniodawców drogą elektroniczną, zamówione w Biurze handlowym lub przez autoryzowanego doradcę lub przedstawiciela zgodnie z obowiązującym cennikiem i procedurą.

§ 3

1. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, AKTYWNI AMK ma prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia.

2. AKTYWNI AMK. ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli ich treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem portalu www.aktivpress.pl.

3. AKTYWNI AMK zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

4. AKTYWNI AMK przysługuje prawo publikowania oferty specjalnej na stronach portalu www.aktivpress.pl - w tym celu AKTYWNI AMK może również dodać ofertę specjalną do wybranych przez siebie Ogłoszeń.


§ 4

1. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie formularza dostępnego na stronie portalu Aktivpress.pl w dziale Oferta dla Ogłoszeniodawców/Formularz lub Zamówienia dokonanego w Biurze handlowym lub poprzez autoryzowanego doradcę lub przedstawiciela handlowego.

2. Ogłoszeniodawca poprzez wypełnienie formularza / druku zamówienia dokonuje zamówienia na publikację ogłoszenia w portalu www.aktivpress.pl oraz oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Ogólny.

§ 5

1. Ogłoszenie publikowane jest przez okres zgodny z okresem zawartym w zamówieniu lub jego wielokrotność - według wyboru dokonanego przez Ogłoszeniodawcę.

2. Okres publikacji Ogłoszeń w portalu Aktivpress.pl rozpoczyna się niezwłocznie po zaakceptowaniu przez AKTYWNI AMK treści Ogłoszenia oraz dołączonych do niego elementów graficznych, chyba że Ogłoszeniodawca wskaże późniejszy termin rozpoczęcia publikacji, a kończy z upływem okresu zawartego w zamówieniu licząc od momentu rozpoczęcia publikacji, o ile Ogłoszenie nie zostanie wcześniej usunięte przez AKTYWNI AMK z powodu naruszenia przez Ogłoszeniodawcę niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Ogólnego. Usunięcie przez AKTYWNI AMK. Ogłoszenia nie ma wpływu na wysokość przysługującego AKTYWNI AMK wynagrodzenia.

3. Przyjęcie Ogłoszenia do publikacji następuje, o ile AKTYWNI AMK zaakceptuje treść Ogłoszenia i dołączone do niego elementy graficzne, po rejestracji, w terminie nie później niż 7 dni licząc od otrzymania zamówienia Ogłoszenia przez AKTYWNI AMK oraz opłacenia przez Ogłoszeniodawcę faktury/kwoty wynikającej z zamówienia nie później niż na 3 dni przed planowaną publikacją Ogłoszenia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6

1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca wypełnia dostępny, wybrany formularz, określa kategorie Ogłoszenia oraz dołącza wybrany element graficzny: zdjęcie i/lub odróżniający znak graficzny (logo).

2. Treść Ogłoszeń publikowanych w portalu www.aktivpress.pl nie może przekraczać ilości zamówionych w pakiecie znaków, przy czym pojęcie znaku obejmuje również wszelkie znaki interpunkcyjne oraz znaki oddzielające poszczególne części zdania (spacje).

3. Dołączane przez Ogłoszeniodawcę elementy graficzne muszą spełniać wymagania określone na stronie portalu www.aktivpress.pl, umożliwiającej logowanie się do portalu www.aktivpress.pl.

4. Po wypełnieniu formularza Ogłoszeniodawca odesłany zostanie na stronę portalu www.aktivpress.pl, na której umieszczony będzie podgląd wprowadzonego przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia, gdzie Ogłoszeniodawca może dokonać ewentualnych korekt wprowadzonego zamówienia.

5. Po zatwierdzeniu treści Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, treść ta nie może zostać zmieniona.

§ 7

1. Wynagrodzenie AKTYWNI AMK za publikację Ogłoszeń jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Ogłoszeniodawcę zamówienia na publikację Ogłoszenia.

2. AKTYWNI AMK przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość przysługującego AKTYWNI AMK wynagrodzenia za publikację Ogłoszeń będących w trakcie realizacji.

§ 81. Publikację Ogłoszeń Ogłoszeniodawca może opłacić:

a) przelewem bankowym

a1). W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym , po wypełnieniu przez Ogłoszeniodawcę formularza zamówienia, akceptacji projektu Ogłoszenia, wypełnieniu formularza zawierającego dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku zgłoszenia przez Ogłoszeniodawcę zamiaru otrzymania faktury VAT), Ogłoszeniodawca zostanie odesłany do strony zawierającej formularz z przelewem bankowym, na podstawie którego należy dokonać płatności za zamówione Ogłoszenie lub do strony zawierającej dane teleadresowe oraz nr konta, na które należy dokonać płatności.

b) przekazem pocztowym.

b1). W przypadku płatności dokonywanej przekazem pocztowym po wypełnieniu przez Ogłoszeniodawcę formularza zamówienia, akceptacji projektu Ogłoszenia, wypełnieniu formularza zawierającego dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku zgłoszenia przez Ogłoszeniodawcę zamiaru otrzymania faktury VAT), Ogłoszeniodawca zostanie odesłany do strony zawierającej dane teleadresowe oraz nr konta, na które należy dokonać płatności.

§ 9

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać AKTYWNI AMK pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@aktivpress.pl nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji.

2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji Ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Ogłoszeniodawcy: imię i nazwisko, nazwę firmy, telefon, e-mail, nr zamówienia oraz wskazywać wady opublikowanego Ogłoszenia.

4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel AKTYWNI AMK

5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona AKTYWNI AMK, po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą, zobowiązana jest sprostować wady w reklamowanym Ogłoszeniu.

6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, AKTYWNI AMK, według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Ogłoszeniodawcę, zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku AKTYWNI AMK nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację Ogłoszenia.

§ 10

1. AKTYWNI AMK jest uprawniona do czasowej przerwy w świadczeniu usług w zakresie publikacji Ogłoszeń z przyczyn technicznych. AKTYWNI AMK dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez AKTYWNI AMK zobowiązań z tytułu publikacji Ogłoszeń.

2. AKTYWNI AMK nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

§ 11

1. AKTYWNI AMK nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz dołączone do nich elementy graficzne.

2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie AKTYWNI AMK w związku z treścią zamieszczonego Ogłoszenia lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków AKTYWNI AMK poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią Ogłoszenia będzie właściciel portalu www.aktivpress.pl, redaktor naczelny któregokolwiek z jej dodatków lub inny redaktor, bądź pracownik AKTYWNI AMK

3. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Przesłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

§ 12

1. Niniejszy Regulamin publikacji ogłoszeń zamieszczanych w portalu www.aktivpress.pl wchodzi w życie z dniem 15.05.2005 roku.

2. AKTYWNI AMK przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania go na stronach portalu www.aktivpress.pl.

Zespół www.aktivpress.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania redakcji, skrótów, bądź usunięcia przesłanej opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, naruszające w inny sposób zasady współżycia społecznego lub zabronione przez prawo.

Zespół www.aktivpress.pl przypomina również, że osoba zamieszczająca taką opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną.

Zespół www.aktivpress.pl uprzejmie prosi, aby w przypadkach kiedy uważacie, że którakolwiek z opinii narusza obowiązujące zasady, normy prawne, internetowy savoir-vivre, propaguje przemoc, jest wulgarna, wzywa do nienawiści na tle rasowym, religijnym czy wyznaniowym, lub jest po prostu obrzydliwa - zgłoście ją do moderacji.
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1