logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Regulamin
regulamin serwisu | regulamin ogłoszeń | regulamin umieszczania reklam | regulamin sklepu | regulamin zajęć IRR | regulamin kursów IRR | regulamin szkoleń NW | regulamin szkoleń GymstickRegulamin zamieszczania reklam w portalu www.aktivpress.pl

I POJĘCIA

1. Emisja reklamy - jednorazowe wyświetlenie (odsłona) materiału reklamowego wraz z właściwą stroną portalu www.aktivpress.pl, na której jest ona umieszczona;
2. Cena bazowa - określenie stosowane w przypadku reklamy kierowanej, oznaczające kwotę minimalną dla dokonania obliczenia wartości emisji właściwej dla danego materiału reklamowego;
3. Materiały reklamowe - materiały przedstawione w plikach zapisanych w formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html lub rich media, w formie przygotowanej przez Reklamodawcę do wykorzystania jako reklama;
4. Słowo kluczowe - ciąg znaków mogący składać się z jednego lub kilku wyrazów oddzielonych spacjami, wpisywany przez Użytkowników do wyszukiwarek;

II.WARUNKI OGÓLNE

1. Reklamy sprzedawane są według ilości emisji (odsłon lub wyświetleń). Wyjątkiem jest link sponsorowany w portalu www.aktivpress.pl oraz tapeta - sprzedawane na czas określony;
2. Jedna emisja w przypadku mailingu, to jeden list poczty elektronicznej wysłany do Użytkownika konta zamieszczonego w portalu www.aktivpress.pl;
3. Ceny zamieszczone w cenniku wyrażone są w kwotach netto, a wartość wynagrodzenia należnego za zamieszczenie materiałów reklamowych będzie odpowiednio powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT 22%.
4. Jednorazowe zamówienie nie może być niższe od kwoty:
a) 1000 złotych netto w przypadku: pop-upów / pop-underów, toplayerów; spotów internetowych;
b) 1000 złotych netto w przypadku: wszystkich rodzajów banerów, billboardów, skyscraperów;
c) 1000 złotych netto w przypadku mailingu i linku sponsorowanego.
5. Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa odpowiada wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia emisji materiału reklamowego, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
5. Odszkodowanie z tytułu powstałej szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia uzgodnionego za wyemitowanie zamówionej kampanii reklamowej.

III.ZAMAWIANIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamówienia emisji materiałów reklamowych dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej na odpowiednim formularzu, dostępnym w Biurze Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa, e-mailem lub przez autoryzowanego przedstawiciela, doradcę handlowego. Zamówienie określa liczbę emisji materiałów reklamowych, ich rodzaj, czas trwania kampanii, lokalizację na stronie portalu oraz ewentualne dodatkowe warunki.
2. Płatności za emisję materiałów reklamowych należy dokonać przed jej rozpoczęciem, przelewem na rachunek bankowy Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa wskazany na fakturze vat.
3. Zamówienie musi zostać opłacone przez Zamawiającego, a wiążącym potwierdzeniem jego przyjęcia będzie pismo Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa skierowane do Zamawiającego.
4. Złożenie i opłacenie zamówienia emisji materiałów reklamowych jest równoznaczne z zawarciem umowy o realizację reklamy przez Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa.
5. Rezygnacja z całości lub części zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
a) w okresie do 30 dni poprzedzajacych rozpoczęcie emisji bez konieczności ponoszenia opłat;
b) w okresie od 29 do 15 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
c) w okresie od 14 do 7 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 40% (czterdziestu procent) opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
d) w okresie od 6 do 3 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 70% (siedemdziesięciu procent) opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
e) w okresie od 2 do 1 dnia poprzedzającego rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% (osiemdziesięciu procent) opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
f) w trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 90% (dziewięćdziesięciu procent) opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia.
6. Dla swojej ważności rezygnacja musi być dokonana na piśmie.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Podczas realizacji zleconej emisji materiałów reklamowych udostępniana jest strona w portalu Www.aktivpress.pl ze statystykami dotyczącymi liczby zrealizowanych emisji lub liczby kliknięć.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych emisja materiałów reklamowych nie została zrealizowana w zamówionym okresie czasu w sposób opisany w zamówieniu, czas jej realizacji będzie odpowiednio wydłużany lub Klient może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.

V.TREŚĆ I STYL MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH


1. Materiały reklamowe nie mogą upodabniać się lub w jakikolwiek sposób naśladować, lub symulować elementów stron portalu www.aktivpress.pl, na których będą prezentowane.
2. Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa zastrzega sobie prawo do oznaczania materiałów reklamowych w sposób zapewniający ich jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność jako reklamy.
3. Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych materiałów reklamowych, a Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa w związku z treścią zamieszczonego materiału reklamowego.
4. Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa może odmówić emisji lub wstrzymać emisję materiałów reklamowych jeżeli: zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo naruszają oczywiste prawa osób trzecich; treść lub forma materiałów reklamowych jest sprzeczna z linią programową lub interesem portalu www.aktivpress.pl.

VI. WARUNKI TECHNICZNE

1. Gotowe materiały reklamowe niezbędne do rozpoczęcia ich emisji muszą być dostarczone w formie skompresowanej w formacie Zip, nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem emisji, z zastrzeżeniem punktu 4.
2. Do emisji przyjmowane będą materiały reklamowe w formatach: jpg, gif, gif animowany, flash.
3. Przekierowanie do serwisu Zamawiającego lub wyświetlanie w ramach reklamy graficznej treści reklamowych pobieranych z serwera innego niż serwer portalu Www.aktivpress.pl nie może być automatyczne, a odbywać się może wyłącznie poprzez kliknięcie w reklamę na stronie portalu www.aktivpress.pl.
3. W przypadku materiałów reklamowych w formacie flash, html i rich media konieczne jest: dostarczenie przez Reklamodawcę gotowych materiałów reklamowych nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed zaplanowanym terminem ich emisji; dostarczenie przez Reklamodawcę zastępczej wersji gotowych materiałów reklamowych w innym formacie (jpg, gif lub gif animowany), które będą emitowane w przypadku, jeżeli przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie formatów flash, html lub rich media. W wypadku reklam w formacie Macromedia Flash prosimy o kontakt z działem technicznym portalu reklama@aktivpress.pl
4. Do emisji przyjmowane będą materiały w formacie Macromedia Flash wykonane jedynie w wersji Flash 6.0 lub wcześniejszej.
5. Niedostarczenie gotowych materiałów reklamowych do emisji w terminach oznaczonych w dziale VI pkt. 1 i 4 traktowane jest jako odwołanie zamówienia z konsekwencjami określonymi w dziale III. pkt 5.
6. Jeśli w wyniku nieterminowego dostarczenia materiałów reklamowych termin rozpoczęcia ich emisji zostanie za zgodą Aktivpro Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa przesunięty, to z tytułu niezrealizowania zamówienia lub jego części po stronie nie powstaje obowiązek odszkodowawczy.
7. W przypadku mailingu, realizowany jest on do grupy docelowej, zdefiniowanej w oparciu o bazę zarejestrowanych Użytkowników portalu www.aktivpress.pl, i dostępny dla nich przez okres 30 (trzydziestu) dni na serwerze pocztowym portalu www.aktivpress.pl. Materiał reklamowy dostarczany jest do Użytkownika w momencie, gdy odbiera on pocztę ze swojej skrzynki po raz pierwszy w okresie ważności mailingu. Warunkiem koniecznym wysłania listu jest podanie nazwy i e-maila nadawcy, tematu listu, treści oraz podpisu. Podpis musi w jednoznaczny i prawdziwy sposób identyfikować nadawcę listu. 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1