logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Lasowice Wielkie ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Lasowice Wielkie

                Gmina Lasowice Wielkie położona w północno-wschodniej części Opolszczyzny, na obszarach nizinnych w obszarze chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna są wynikiem dwukrotnego działania lodowca. Gmina zajmuje obszar 211 km2, zamieszkiwany przez ok. 7,3 tys. mieszkańców. Jest to region o charakterze typowo rolniczym, podzielony administracyjnie na 13 sołectw. Gmina ma zdecydowanie charakter rolniczy, powierzchnia użytków rolnych 7659 ha, lasów 12799 ha. Obszar aktywności gospodarczej to przede wszystkim funkcja rolno-leśna (potencjalny przemysł związany z przetwórstwem rolnym i drzewnym). Gmina dysponuje terenami chronionego krajobrazu w całości przydatnego dla rozwoju różnych form turystycznych, w tym agroturystyki.

                Na terenie gminy znajduje się tylko jeden rezerwat przyrody Smolnik o łącznej powierzchni 22 ha. Został on utworzony w 1958 roku. Jest to rezerwat leśno-stawowy jeden z najpiękniejszych zakątków ziemi oleskiej. Dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych objęto ochroną staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego Trapa natans oraz przylegający do zbiornika las o charakterze naturalnym. Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej wg J. Kondrackiego rezerwat leży na terenie mezoregionu Równina Opolska i znajduje się w obrębie dużego kompleksu leśnego - Lasów Stobrawsko-Turawskich.W rezerwacie znaleziono 85 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich - 9 gatunków objętych prawną ochroną. Zagnieździły się tu także nie spotykane na Opolszczyźnie bobry.

                 Najstarsze ślady działalności człowieka na obszarze dzisiejszej gminy, sięgają epoki brązu –  przykładem jest cmentarzysko w Lasowicach Małych z okresu halsztackiego. Zachowane dokumenty pozwalają ustalić daty lokacji m.in. Lasowic Wielkich i Małych na rok 1292. W XIV w. większość miejscowości wchodziła w skład książęcego dominium oleskiego. W późniejszym okresie wszystkie wsie kolejno przechodziły w ręce właścicieli niemieckich. Na uwagę zasługuje fakt, że z grona mieszkańców gminy pochodził przedstawiciel chłopstwa w Zgromadzeniu Narodowym we Frankfurcie nad Menem –  pan Krystian Minkus ze wsi Oś, reprezentujący chłopów w 1848 r.

                 Gmina poszczycić się może wieloma zabytkami sakralnymi, przy czym są to zarówno kościoły katolickie (szlak drewnianych kosciołów Śląska Opolskiego) jak i ewangelicko-augsburskie. W Tułach obejrzeć można pałac barokowy z XVIII w., spichlerz z I połowy XIX w. oraz kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej z 1835 r. Wędrynia mała miejscowość, w której znajduje się kościół filialny p.w. Jana Chrzciciela, wzmiankowany w 1447 r., obecny budynek pochodzi z przełomu XVII i XVIII w.

                 Na terenie gminy zlokalizowane są 3 zespoły dworsko-pałacowe z parkiem (Wędrynia, Lasowice Małe i Tuły) przeznaczone na zagospodarowanie mogące wpłynąć na ożywienie gminy (w dyspozycji AWRSP w Opolu). Tereny rekreacyjno-sportowe (boiska, kluby wiejskie, siłownie) wykorzystuje Gminne Zrzeszenie LZS oraz zrzeszone w nim kluby sportowe (Chocianowice, Gronowice, Lasowice Wielkie, Trzebiszyn). Obiekty te udostępnione są wszystkim mieszkańcom gminy.
[ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1